Refleksje na temat rozwiązań dotyczących korekty należnego podatku VAT w sytuacji niewypłacalności kontrahenta w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

W sprawie C-246/16 Enzo di Maura Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz pierwszy dokonał analizy jaki okres czasu państwo członkowskie może wymagać prefinansowania podatku, co do którego istnieje uzasadnione ryzyko niespełnienia świadczenia ekwiwalentnego przez kontrahenta i tym samym, jakie są granice prawa do obniżenia podstawy opodatkowania.