Absolwent Programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat związany z działalnością na rzecz trzeciego sektora. Od 2015 roku Radny Senior Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

Refleksje na temat rozwiązań dotyczących korekty należnego podatku VAT w sytuacji niewypłacalności kontrahenta w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

W sprawie C-246/16 Enzo di Maura Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz pierwszy dokonał analizy jaki okres czasu państwo członkowskie może wymagać prefinansowania podatku, co do którego istnieje uzasadnione ryzyko niespełnienia świadczenia ekwiwalentnego przez kontrahenta i tym samym, jakie są granice prawa do obniżenia podstawy opodatkowania.